2. okt. 2015

Naravno zlo?V najnovejši papeževi okrožnici Laudato si', ki govori o človekovem odnosu do narave, ni zaslediti poglobljenega filozofskega razpravljanja v smislu kontinentalnih paradigm. Gre za bolj za praktično filozofijo, ki pa se v svojem pristopu vseeno oddaljuje tudi od angloameriških akademskih okvirov. Razmerje zla in dobrega meri tako rekoč izključno po življenju, zato lahko skorajda brez avtoritarnih navajanj misli filozofov razkrije ločnico znotraj t.i. naravnega zla, s katerim se krščanstvo ukvarja vsaj od sv. Avguština iz Hipona dalje. 

Ta nova ločnica, ki temelji na Božji besedi sicer ne zanika nobenega predhodnega vêdenja ali odnašanja človeka do narave. Tudi revščine, ki je vzporedna tema okrožnice, in naravnih vzrokov zanjo, ne spregleda. A naravnih vzrokov kljub temu ne obsoja, saj bi – tako pozitivnih v smislu razvoja tehnologije in znanosti, kot tudi negativnih, kot so naravi pojavi katastrof, bolezni ipd. – to pomenilo jasno obsojanje Boga stvarnika samega. Obsoja torej izključno greh, torej izključno odklon od dobrega oziroma dejanja moralnega zla, kar omogoča (človekova) svobodna volja. 

Ker se tako del dosedanjega naravnega zla preseli na področje moralnega zla, ostalemu delu pojavov pa je prizano instrinzično dobro, dejansko ni več potrebe za kategorijo naravnega zla. S tem se vrnemo k izvoru Svetega pisma, kjer navdihnjeni pisatelj Boga doume kot zadovoljnega nad vsem dobrim, kar je ustvaril, in hkrati edino človekova dejanja proti dobremu označi kot zlo.

Z ukinitvijo naravnega zla narava ni več človekova sovražnica, zato se človeku ni potrebno več boriti proti njej in jo obvladovati. Odpira se povsem drugačna pot odnosov, ki temelji predvsem na sinergiji, sožitju, ki po krščanskem nauku pomeni enako kot po bioloških znanostih: skupni izvor istega življenja. Od jasno izražene ideje sinergije v naravi se torej najprej pričakuje zbliževanje v vzporednost, prav hitro pa verjetno tudi v vzajemno multiplikacijo dobrega. 

Odprava kategorije naravnega zla se ugodno postavlja kot vzporednica vse bolj prodornim ugotovitvam nekaterih ekološkoevolucijskih biologov, da pri razvoju sveta, predvsem vrst, dejansko še zdaleč ne gre izključno za mehanizme slučaja in naravnega odbiranja ali celo borbe za obstanek močnejšega, kot je izhajalo iz mehanicizma pri darvinizmu, ampak predvsem za zelo močno koevolucijo, torej sočasen, sobivanjski in medsebojno tesno povezan, celo ekološko brezpogojno zvezan razvoj populacij in osebkov v ekosistemih. Ekosistemi in sinergije v njih pa delujejo zunaj človekovega (ne)moralnega dosega in so torej tudi po religiozni plati dobri.

Papeževa okrožnica z ukinitvijo naravnega zla doseže še drug mejnik. Ob jasnem razkritju neobstoja naravnega zla namreč ni več potrebna posebna kategorija morale kot obnašanja do drugih bitij, oziroma se moralna drža v smeri navzven odslej izključno razume kot enotna notranja in neodvisna drža posameznika: če si dober, si dober do vseh in vsega, če si zli, si tak do vsega okrog tebe. Temu bi lahko rekli tudi radikalno dobro, v smislu antipoda radikalnemu zlu, kot ga opredeljuje Kant. Radikalno dobro je potem natanko tisto dobro, ki ontološko najbolj pritiče najgloblji biti in življenju samemu.